top of page

Hadau a Sborau: Gweithgareddau coedwig dymhorol ar gyfer y cwricwlwm newydd

Neuadd Ganllwyd Dydd Iau 13 Hydref 2022 9:15 – 14:45

Hyfforddiant ar gyfer athrawon CA2 a CA3 yn bennaf, croeso i addysgwyr eraill ymuno hefyd.

Mae Anita Daimond yn arbenigo fewn addysg amgylcheddol awyr agored. Mae hi'n gweithio gyda grwpiau ac yn gwneud gwaith ymgynghori.
 • Teithiau addysgol yn yr awyr agored

 • Ymweliadau gwaith maes arbennig i chi

 • Cymorth ar gyfer ehangu defnydd o'ch tir ysgol 

 • Ymarferydd creadigol

 • Rheoli a datblygu prosiectau gwaith maes

 • Cymorth datblygu ac arwain ymweliadau ysgol

 • Cynnal sesiynau hyfforddiant yn yr awyr agored ar gyfer athrawon 

 • Arwain teithiau cerdded

 • Arwain gweithgareddau awyr agored

 • Arwain gwaith maes

 • Cefnogaeth gyda phrosiectau dros dro

 • Arweinydd Mynydd

 • Hyfforddwraig Ceufad Môr

Flyer Hadau a sborau hyfforddiant athrawon.jpg

Archebwch rwân:  anita@anturnatur.cymru

Nod: Cynnig profiad o gynefin yng Nghymru sydd o bwysigrwydd rhyngwladol a chodi ymwybyddiaeth o’r profiadau addysgol trawsgwricwlaidd sydd yn bosib trwy ymweld â’r cynefinoedd yma.

Amcanion Dysgu:

•          Datblygu sgiliau adnabod bywyd gwyllt gan gynnwys coed a’i hadau

•          Dealltwriaeth o’r amrywiaeth o wahanol hadau coed a sut maen nhw’n cael ei dosbarthu a’r amodau                  maen nhw angen i dyfu

•          Gwybodaeth am y planhigion a ffwng sydd yn atgenhedlu trwy gynnal sborau yn lle hadau

•          Datblygu ymwybyddiaeth o’r pwysigrwydd o ffwng i bobl

•          Syniadau newydd ar gyfer gweithgareddau a gemau addysgol

I archebu le cysylltwch ag: Anita Daimond, Antur Natur anita@anturnatur.cymru

gan rannu’ch manylion cyswllt, eich mudiad/ysgol a’ch anghenion bwyd ag ati.

Coedwigoedd Glaw Celtaidd
Yn cynnig profiadau dysgu yn yr awyr agored wedi addasu i'ch anghenion chi ...

Prif ddiddordeb Anita yw creu a chefnogi eraill i greu profiadau dysgu pynciol hwyl yn yr awyr agored. Mae hi'n gallu tynnu ar ei phrofiad o ddysgu gwaith maes a'i blethu gyda sgiliau awyr agored i ddarparu gwasanaeth unigryw i'ch gofynion. Mae hi wedi astudio addysg ac yn credu mewn dulliau sydd yn annog disgyblion i ddysgu trwy brofiad ac sydd yn hybu creadigrwydd.  Mae hi wrth ei fodd datblygu ag arwain profiadau newydd ac arbennig i ysgolion lleol. 

Orchid.jpg

Natur

Gyda chefndir o ddysgu ecoleg fel modiwl lefel A, gradd gwyddoniaeth amgylchedd a diddordeb mawr mewn bywyd gwyllt mae Anita'n gallu darparu profiadau natur mewn amrywiaeth o wahanol gynefin. Holwch am ragor o wybodaeth. 

Mesur afon.jpg

Daearyddiaeth

Mae Anita wedi dysgu daearyddiaeth i Lefel A gan gynnwys gwaith maes sydd yn plethu gyda'r gofynion newydd CBAC TGAU a Lefel A.  Mae'n bosib iddi weithio gyda grwpiau ei hun neu mewn partneriaeth gyda canolfan lleol. 

Dro archaeoleg.jpg

Archaeoleg

Gweithiodd Anita i Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd am 6 mlynedd yn dehongli archaeoleg i wahanol gynulleidfa. Mae hi'n gallu datblygu ac arwain gweithgareddau a phrosiectau archaeoleg ar gyfer plant a phobl ifanc.

Prosiectau Diweddar
Cyfle Arbennig: Astudiaeth bioleg sydd yn datblygu sgiliau llafaredd

Bydd nifer bach o ddyddiadau ar gael yn ystod 2022 ar gyfer ysgolion lleol.

Bydd cyfle i astudio natur ar lan creigiog ym Mhorthaethwy a trafod materion cyfoes amgylcheddol wrth ddatblygu sgiliau grŵp a sgiliau llafaredd.

bottom of page